Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Έργο «pro-Change» (5/5/2006)Καινοτόμος Πανευρωπαϊκή Δομή για τη Διαχείριση της Αλλαγής και της Aναδιάρθρωσης σε Τοπικό Επίπεδο

Περιγραφή του Έργου:
Το PRO-CHANGE έχει ως στόχο τη συμβολή στην ορθή Διαχείριση της Αλλαγής και την ενίσχυση της ετοιμότητας ανταπόκρισης στην οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση. Στο πλαίσιο του Έργου θα δημιουργηθούν μηχανισμοί πρόβλεψης που θα βελτιώσουν τη δυνατότητα των τοπικών δρώντων να προετοιμάζονται και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις προκλήσεις και ευκαιρίες της διαδικασίας αναδιάρθρωσης. Επίσης θα σχηματιστούν πλαίσια συνεργασίας σε τοπικό και διεθνικό επίπεδο, με στόχο τη μεταφορά γνώσης και την ανάδειξη των εμπειριών από προηγούμενες πρωτοβουλίες του ΕΚΤ, καθώς επίσης και την εκμετάλλευση της πρόσθετης αξίας των υφιστάμενων δομών και στρατηγικών. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα αναπτυχθούν Δομές Συντονισμού και Υποστήριξης στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) και στην Επαρχία της Lucca (Ιταλία), που θα διευκολύνουν την ευρύτερη διάδοση των καλών πρακτικών και θα βελτιώσουν το συντονισμό των δράσεων διαχείρισης της αλλαγής.

Το Έργο αναφέρεται στο θέμα της Διαχείρισης της Αλλαγής, συγκεντρώνοντας τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων, με στόχο την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και ευημερίας για τις περιοχές τους. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλγαρία, που εκπροσωπούνται από τους παρακάτω Εταίρους: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης (GR), OPEN EUROPE (GR), TREK Consulting S.A. (GR), Επαρχία του Lucca (Iταλία), London School of Economics - The Economic & Social Cohesion Laboratory (UK) και Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centers - BARDA (BG).

Θεματικές Προτεραιότητες:
Οι βασικές θεματικές προτεραιότητες του Έργου είναι:
Η δημιουργία «τοπικών ομάδων» σε κάθε περιοχή με τη μορφή Συμβουλίων που θα συνδέσουν και θα συντονίσουν όλους τους σχετικούς δρώντες και θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη μηχανισμών και συστημάτων πρόβλεψης. Η κάθε δομή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο με στόχο την υποστήριξη της προσπάθειας των σχετικών δρώντων να αντιμετωπίσουν τα πιθανά προβλήματα που προκύπτουν από την αναδιάρθρωση.

Η ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων πρόβλεψης για την καλύτερη διαχείριση της αναδιάρθρωσης. Ο στόχος είναι η προληπτική διαχείριση των αλλαγών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες αρχές και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και τη διαδικασία της αναδιάρθρωσης. Ο εντοπισμός των δεικτών συγκριτικής αξιολόγησης θα γίνει με σκοπό την εξεύρεση εποικοδομητικών λύσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των περιοχών θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της αναδιάρθρωσης. Ο διεθνικός χαρακτήρας του Έργου, οι προβλεπόμενες δραστηριότητες και η Δομές που θα δημιουργηθούν θα βοηθήσουν στη συλλογή σημαντικών σχετικών πληροφοριών και θα βελτιώσουν τη διάχυση τεχνογνωσίας. Επιπρόσθετα, θα συνενώσει τις περιοχές που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και θα διευκολύνει το σχηματισμό μιας ενιαίας προσέγγισης που θα περιέχει όλες τις καλές πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί, ενσωματώνοντας επίσης νέες ιδέες και τεχνικές.

Τέλος, στο πλαίσιο του PRO-CHANGE προβλέπονται Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, τα οποία θα υλοποιηθούν ώστε να ενισχύσουν τους τοπικούς εταίρους στην προσπάθεια τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αναδιάρθρωση.

Στόχοι:
Οι βασικοί στόχοι του Έργου είναι:
 • Η δημιουργία Δομής για την ενίσχυση της επικοινωνίας και του συντονισμού των πρακτικών μεταξύ όλων των σχετικών δρώντων που εμπλέκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ανταλλάσοντας γνώση και καλές πρακτικές.
 • Η εκμετάλλευση της πρόσθετης αξίας της υφιστάμενης υποδομής και εμπειρίας στο πλαίσιο της παρούσας παρέμβασης.
 • Η διερεύνηση και ανάλυση του κοινωνικού και οικονομικού υπόβαθρου με στόχο το σχηματισμό ολοκληρωμένων στρατηγικών για τη δημιουργία μηχανισμών πρόβλεψης των αλλαγών αναδιάρθρωσης.
 • Η δημιουργία συνεργειών μεταξύ των τοπικών αρχών και άλλων δρώντων σε τοπικό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που παρουσιάζονται από την αναδιάρθρωση.
 • Η επέκταση της μεταφοράς τεχνογνωσίας στις υπό ένταξη χώρες ως ανταπόκριση στην νέα Ευρωπαϊκή προοπτική για μια διευρυμένη Ευρώπη.
 • Η αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού με την ανάπτυξη/αναβάθμιση/ενσωμάτωση μηχανισμών πρόβλεψης για την καλύτερη προετοιμασία και την κοινωνικο-οικονομική προσαρμογή στην αναδιάρθρωση.
 • Η ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα βοηθήσουν τους τοπικούς δρώντες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα ζητήματα που σχετίζονται με την αναδιάρθρωση.
 • Η ανάπτυξη αποτελεσματικών προσεγγίσεων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας.
 • Η ενίσχυση της προοπτικής απασχόλησης με τον εντοπισμό νέων ειδικοτήτων απασχόλησης ειδικότερα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και του τουρισμού.
 • Η διασφάλιση της βιωσιμότητας των συστημάτων, δομών και στρατηγικών που θα δημιουργηθούν από το Έργο.
Σχέδιο Δράσης:
Το Σχέδιο Δράσης του Έργου συνοψίζεται στις επτά ακόλουθες Φάσεις:
1. Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Εντοπισμός Καλών Πρακτικών και Συγκριτική Αξιολόγηση
2. Σχεδιασμός και εφαρμογή Ολοκληρωμένων Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για τους Μηχανισμούς Πρόβλεψης σε τοπικό επίπεδο
3. Εγκατάσταση των Δομών Συντονισμού και Υποστήριξης για τη Διαχείριση της Αλλαγής – Προγράμματα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
4. Διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου
5. Διαρκής και εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Έργου
6. Εντοπισμός των πιθανών πρόσθετων οφελών – Βιωσιμότητα και συνέχεια του Έργου
7. Διαχείριση και συντονισμός του Έργου

Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Το PRO-CHANGE πρόκειται, στο πλαίσιο της συνολικής του διάρκειας των 24 μηνών, να προσφέρει τα ακόλουθα αποτελέσματα:
 • Διαμόρφωση ολοκληρωμένων Στρατηγικών και Σχεδίων Δράσης για τους μηχανισμούς πρόβλεψης και προσαρμογής σε τοπικό επίπεδο. Έτσι, το Έργο θα ενισχύσει τις τοπικές αρχές στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την ευημερία της περιοχής τους.
 • Οι τοπικές αρχές και άλλοι σχετικοί δρώντες θα επωφεληθούν από την εκμετάλλευση των υφιστάμενων υποδομών και τα πλαίσια συνεργασίας που θα αναπτυχθούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Σημαντικά οφέλη και θετικές επιδράσεις για την απασχόληση, την απασχολησιμότητα και την επιχειρηματικότητα του στοχευόμενου πληθυσμού. Ειδικότερα, η επερχόμενη ανεργία που μπορεί να προκύψει από την τομεακή κρίση λόγω οικονομικών ή κοινωνικών αλλαγών θα προβλέπεται εκ των προτέρων και το ανθρώπινο δυναμικό θα εκτρέπεται προς αποδοτικότερους τομείς. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων θα ωφελήσει άμεσα τις κοινωνικά μειονεκτικές ομάδες, καθώς αυτές επωμίζονται τις βαρύτερες συνέπειες κατά τις περιόδους κρίσεων.
 • Η συμμετοχή κοινωνικών και ακαδημαϊκών εταίρων στο δίκτυο επικοινωνίας θα ωφελήσει το σύνολο των κοινωνιών, καθώς η ανταλλαγή γνώσης και απόψεων μεταξύ των τοπικών αρχών και φορέων που σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, θα οδηγήσει στο σχηματισμό Στρατηγικών που επικεντρώνονται στις πραγματικές ανάγκες και προβλήματα. Έτσι, θα ωφεληθεί το σύνολο του κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος από τις παρεμβάσεις του PRO-CHANGE.
Δικαιούχοι του Έργου:
Οι βασικοί δρώντες και δικαιούχοι που θα εμπλακούν στις δράσεις του Έργου είναι:
 • Δημόσιες αρχές και οργανισμοί
 • Επιχειρήσεις και Σύνδεσμοι
 • Εργαζόμενοι και σωματεία
 • Κοινωνία των Πολιτών
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Άλλοι έμμεσοι δρώντες που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση του Έργου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το διαδικτυακό κόμβο: http://www.e-prochange.netΕπιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x