Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ανοιχτών αθλητικών χώρων για την άθληση των μαθητών των σχολικών μονάδων των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης (25/8/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 407
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, H Νομαρχιακή Επιτροπή- Διοίκησης-Αθλητισμού-Πολιτισμού-Τουρισμού και Υποδομών, διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ανοιχτών αθλητικών χώρων για την άθληση των μαθητών των σχολικών μονάδων των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης με τους εξής όρους:
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της παρούσας και συγκεκριμένα από 25/8/2010 μέχρι και 13/9/2010 όλες τις εργάσιμες ώρες αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου, προσκομίζοντας έγγραφο πληρεξουσιότητας επισυναπτόμενο στα πρακτικά της δημοπρασίας, στη Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού & Υποδομών γρ. 112 (2ος όροφος) Βασ. Όλγας 198, τηλ.2313 319713.
Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε. η υποβολή της αίτησης γίνεται από το Δ/ντα Σύμβουλο ή από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδοτημένο με σχετικό πρακτικό Δ.Σ. στο οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ότι παρέχεται η εντολή στον πληρεξούσιο της εταιρίας να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, όπως και να αναφέρεται ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και να υπάρχει αποδοχή όλων των όρων αυτής. Ο πληρεξούσιος της εταιρίας οφείλει κατά την υποβολή της αίτησης να προσκομίσει σε φωτοαντίγραφο το Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης του καταστατικού της εταιρίας όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει σχετική εντολή στο ανωτέρω πρακτικό.
Επίσης και στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε   Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. είναι απαραίτητη η προσκόμιση με την υποβολή της αίτησης σε φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρίας (και το σχετικό Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης στην περίπτωση της Ε.Π.Ε.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μέχρι την ημερομηνία συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η αίτηση, έντυπο της οποίας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ανωτέρω γραφείο, πρέπει να περιλαμβάνει: 
α) λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου και τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται, 
β) αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου,
γ) άδεια λειτουργίας αγωνιστικών χώρων ,
δ) τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου,
ε) αντίγραφο οικοδομικής άδειας των κτιριακών εγκαταστάσεων του   ακινήτου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επικυρωμένο από την Πολεοδομία,  
στ) κάτοψη των κτιριακών εγκαταστάσεων του ακινήτου από τον εγκεκριμένο φάκελο της Πολεοδομίας επικυρωμένη, 
στ) δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης της οποίας αντίτυπο χορηγείται στους ενδιαφερομένους, και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ζ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία ποσού χιλίων Ευρώ « 1.000 €» , η οποία μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον εκμισθωτή. Η εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι ορισμένου χρόνου, αλλά να εκδίδεται και να ισχύει για όλη τη διάρκεια των διαδικασιών του διαγωνισμού.
η) Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν  υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, o ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίσει αρχικά με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση με την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού θα πρέπει να προσκομιστούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά. 
θ)Α) Για τ’ ακίνητα που κατασκευάσθηκαν πριν την 20/6/1978 ή βρίσκονταν σε διαδικασία κατασκευής την συγκεκριμένη ημερομηνία απαιτείται να προσκομισθεί α) έκθεση χαρακτηρισμού από την ΥΑΣΒΕ και σχετική άδεια επισκευής , όπου απαιτούνταν , θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών και β) βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο και ότι έχει στατική επάρκεια .Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνουν ότι έχουν αποκατασταθεί. Στην περίπτωση μη ύπαρξης έκθεσης χαρακτηρισμού και άδειας επισκευής στην Υ.Α.Σ.Β.Ε., τότε στην ανωτέρω βεβαίωση των μηχανικών θα προστεθεί και η περίπτωση ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβη από σεισμό ή έχει υποστεί και έχει αποκατασταθεί.
Β) Για τ’ ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά την 20/6/1978 απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση δύο πολιτικών Μηχανικών, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο και ότι έχει στατική επάρκεια . Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνεται ότι έχουν αποκατασταθεί.
Επίσης σε περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. πριν την κατακύρωση του αποτελέσματος του μειοδοτικού διαγωνισμού, θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από τη Ν.Α.Θ. τα εξής πιστοποιητικά του Υπουργείου Δικαιοσύνης:
1) πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και ότι η εταιρία δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση  
2) πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, δεν κατατέθηκε αίτηση για αναγκαστική διαχείριση και δεν εκδόθηκε απόφαση για αναγκαστική διαχείριση
3) πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού
Kαι επιπλέον, στην περίπτωση που το προσφερόμενο ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., θα αναζητηθεί από τη Ν.Α.Θ. αυτεπαγγέλτως βεβαίωση του Υπουργείου Ανάπτυξης περί μη ανάκλησης της άδειας σύστασης, μη λύσης και θέσης σε εκκαθάριση.

2. To προσφερόμενο ακίνητο –ανοιχτοί αθλητικοί χώροι- θα πρέπει να έχει έκταση 40.000 περίπου τ.μ. και να βρίσκεται σε περιοχή oποιουδήποτε Δήμου της Ανατολικής ή Δυτικής Θεσ/νίκης. Θα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης ώστε να διαθέτει βοηθητικούς και άλλους απαραίτητους χώρους για την άθληση μαθητών καθώς και σύμφωνα με όσα υποδείξει η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18, παρ.6 του Ν.3467/2006, αφού πραγματοποιήσει αυτοψία του προσφερόμενου ακινήτου.
Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια Επιτροπή, θα κληθούν σε ορισμένη μέρα και ώρα για να παραστούν, μαζί με τον εγγυητή τους ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής στη διεξαγωγή της δημοπρασίας προσκομίζοντας τις οικονομικές τους προσφορές .

3. Η διάρκεια της μίσθωσης που ορίζεται για τη σχολική χρονιά 2010-2011 θα αρχίσει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.         

4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ 242/96. Επίσης, δεν οφείλει αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα στην περίπτωση του άρθρου 20 του Π.Δ. 242/96. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται πλήρως στην οικεία διακήρυξη.

5. Ο τελευταίος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί, υποχρεούται να υπογράψει, μαζί με τον εγγυητή του, τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενοι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης.
Επίσης ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός της οριζόμενης μετά τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας προθεσμίας, να προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση άρνησης της ως άνω υπογραφής, τόσο των πρακτικών της δημοπρασίας, όσο και του μισθωτηρίου συμβολαίου, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του.

6. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου.

7. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

Περισσότερες πληροφορίεςκαι πλήρες αντίτυπο της παρούσας διακήρυξης δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Βασ. Όλγας 198, γραφείο 112, τηλέφωνο 2313 319713.

Θεσσαλονίκη 
20/7/2010
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Ε.
Ε.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x