Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση τμημάτων του 13ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης (2/9/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 445   
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, H Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης-Αθλητισμού-Πολιτισμού-Τουρισμού και Υποδομών, διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση  του 13ου Νηπιαγωγείου Νεάπολης με τους εξής όρους:
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της παρούσας και συγκεκριμένα από  2/9/2010 μέχρι και 21/9/2010 όλες τις εργάσιμες ώρες αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου (σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε θα πρέπει να υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη) προσκομίζοντας έγγραφο πληρεξουσιότητας επισυναπτόμενο στα πρακτικά της δημοπρασίας, στη Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού & Υποδομών γρ. 112 (2ος όροφος) Βασ. Όλγας 198.  
Η αίτηση, έντυπο της οποίας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ανωτέρω γραφείο, πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου και τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης) και να συνοδεύεται από:
α) αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου,
β) κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία
γ) αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου επικυρωμένο από την Πολεοδομία,  
δ) κατόψεις των προς μίσθωση ορόφων από τον εγκεκριμένο φάκελο της Πολεοδομίας επικυρωμένες,
ε) δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
στ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία ποσού πεντακοσίων Ευρώ « 500 €» , η οποία μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον εκμισθωτή. 
ζ) Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. 
η)Α) Για τα ακίνητα που κατασκευάσθηκαν πριν την 20/6/1978 ή βρίσκονταν σε διαδικασία κατασκευής την συγκεκριμένη ημερομηνία απαιτείται να προσκομισθεί α) έκθεση χαρακτηρισμού από την ΥΑΣΒΕ και σχετική άδεια επισκευής, όπου απαιτούνταν, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών και β) βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο και ότι έχει στατική επάρκεια .Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνουν ότι έχουν αποκατασταθεί. 
Β) Για τα ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά την 20/6/1978 απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση δύο πολιτικών Μηχανικών, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο και ότι έχει στατική επάρκεια. Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνεται ότι έχουν αποκατασταθεί.
2. Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 60-80 τ.μ. περίπου, ενώ θα πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Διδυμοτείχου, Αθανασίου Διάκου, Αυστραλίας και Αγίας Λαύρας στο Δήμο Νεάπολης και να είναι κατάλληλο για τη λειτουργία σ’ αυτό εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τα κριτήρια καταλληλότητας που ορίζονται στην αριθμ. 37237/ΣΤ1/2-4-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 635/27-4-2007), καθώς και σύμφωνα με όσα υποδείξει η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 18, παρ.6 του Ν.3467/2006, αφού πραγματοποιήσει αυτοψία του προσφερόμενου ακινήτου, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ανάλογα ή να μπορεί να διαμορφωθεί με δαπάνες του ιδιοκτήτη στις αίθουσες διδασκαλίας και στους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία της εν λόγω Σχολικής Μονάδας σύμφωνα με το σχετικό κτιριολογικό πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ. και το αίτημα της αρμόδιας Δ/νσης Εκπαίδευσης, καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φωτισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ελαιοχρωματισμού). Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες κ.λπ.) αποδεικνυόμενη με το ανάλογο πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Το ακίνητο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φοίτηση σε αυτό ατόμων με ειδικές ανάγκες. Σε περίπτωση που το ακίνητο διαθέτει ανελκυστήρα, θα πρέπει να υπάρχει άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα.
Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του ακινήτου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες της Σχολικής Μονάδας. 
Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης «Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου» συμπληρωμένο από δύο (2) ιδιώτες μηχανικούς.
Τέλος, το ακίνητο πρέπει είτε να έχει χρήση εκπαιδευτηρίου ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης σε εκπαιδευτήριοσύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, την οποία αλλαγή χρήσης δεσμεύεται να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης.
Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια Επιτροπή, θα κληθούν σε ορισμένη μέρα και ώρα για να παραστούν, μαζί με τον εγγυητή τους ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής, στη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προσκομίζοντας τις οικονομικές τους προσφορές 
 
3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και θα αρχίσει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
 
4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ 242/96. Επίσης, δεν οφείλει αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα στην περίπτωση του άρθρου 20 του Π.Δ. 242/96. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται πλήρως στην οικεία διακήρυξη.
 
5. Ο τελευταίος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί, υποχρεούται να υπογράψει, μαζί με τον εγγυητή του, τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενοι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης.
Επίσης ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός της οριζόμενης μετά τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας προθεσμίας, να προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση άρνησης της ως άνω υπογραφής, τόσο των πρακτικών της δημοπρασίας, όσο και του μισθωτηρίου συμβολαίου, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του.

6.
Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου.
 
7. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες αντίτυπο της παρούσας διακήρυξης δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Βασ. Όλγας 198, γραφείο 112, τηλέφωνο 2313 319713.
                                             
Θεσσαλονίκη 25/8/2010

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ν.Ε.
 
Ε.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x