Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Περίληψη Διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αποθήκης Βιβλίων των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης (2/9/2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:433
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
 
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, H Νομαρχιακή Επιτροπή Διοίκησης-Αθλητισμού-Πολιτισμού-Τουρισμού και Υποδομών, διακηρύττει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αποθήκης Βιβλίων των Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατ. και Δυτ. Θεσ/νίκης  με τους εξής όρους:
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσα σε προθεσμία είκοσι [20] ημερών από τη δημοσίευση στον τύπο της παρούσας και συγκεκριμένα από 2/9/2010 μέχρι και   21/9/2010 όλες τις εργάσιμες ώρες αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου (σε περίπτωση που το ακίνητο ανήκει σε Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε θα πρέπει να υπάρχει η σχετική εξουσιοδότηση όπως ορίζεται στην οικεία διακήρυξη) προσκομίζοντας έγγραφο πληρεξουσιότητας επισυναπτόμενο στα πρακτικά της δημοπρασίας, στη Γραμματεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Διοίκησης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού & Υποδομών γρ. 112 (2ος όροφος ) Βασ. Όλγας 198.  
Η αίτηση, έντυπο της οποίας χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ανωτέρω γραφείο, πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του προσφερομένου ακινήτου και τη θέση στην οποία αυτό βρίσκεται (συμπληρώνεται στο έντυπο της αίτησης) και να συνοδεύεται από :
α) αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου,
β) κανονισμό πολυκατοικίας σε περίπτωση που το ακίνητο βρίσκεται σε πολυκατοικία
γ) αντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου επικυρωμένο από την Πολεοδομία,  
δ) κατόψεις των προς μίσθωση ορόφων από τον εγκεκριμένο φάκελο της Πολεοδομίας επικυρωμένες,
ε) δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και ότι αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα,
στ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία ποσού χιλίων Ευρώ « 1000 €» , η οποία μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και του πρωτοκόλλου παραλαβής επιστρέφεται στον εκμισθωτή. 
ζ) Πιστοποιητικά - βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γραφείο από τα οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν υποβληθεί κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για μίσθωση. 
η)Α) Για τ’ ακίνητα που κατασκευάστηκαν μετά την 20/6/1978 απαιτείται να προσκομισθεί βεβαίωση δύο πολιτικών Μηχανικών, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από σεισμό, πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο και ότι έχει στατική επάρκεια . Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνεται ότι έχουν αποκατασταθεί.
Β) Για τ’ ακίνητα που κατασκευάσθηκαν πριν την 20/6/1978 ή βρίσκονταν σε διαδικασία κατασκευής την συγκεκριμένη ημερομηνία απαιτείται να προσκομισθεί: α) βεβαίωση υπογεγραμμένη από δύο Πολ. Μηχανικούς  στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβες από πυρκαγιά ή από άλλο εξωτερικό αίτιο και ότι έχει στατική επάρκεια .Στην περίπτωση που έχει υποστεί βλάβες ν’ αναφέρονται σ’ αυτές και να βεβαιώνουν ότι έχουν αποκατασταθεί. και β) έκθεση χαρακτηρισμού από την ΥΑΣΒΕ και σχετική άδεια επισκευής, όπου απαιτούνταν, θεωρημένη μετά την εκτέλεση των εργασιών. Στην περίπτωση μη ύπαρξης έκθεσης χαρακτηρισμού και άδειας επισκευής στην ΥΑΣΒΕ, τότε στην ανωτέρω βεβαίωση των μηχανικών θα προστεθεί και η περίπτωση ότι το ακίνητο δεν έχει υποστεί βλάβη από σεισμό ή έχει υποστεί και έχει αποκατασταθεί.
θ)βεβαίωση από την   Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) για την ύπαρξη ή μη δικτύου φυσικού αερίου για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου.

2. Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι ισόγειο, έκτασης 1.100- 1.200 τ.μ. περίπου και να βρίσκεται κοντά στον άξονα της περιφερειακής οδού, μεταξύ του κόμβου Αγίου Παύλου και του πρώην εργοστασίου ΒΙΑΜΥΛ, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμο από τα σχολεία και των δύο Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού, Ανατολικής και Δυτικής Θεσ/νίκης. Θα πρέπει να διαθέτει μεγάλο προαύλειο χώρο για τις εκφορτώσεις και φορτώσεις βιβλίων επιστρωμένο με τσιμέντο ή άσφαλτο, ο οποίος δε θα πρέπει να διαθέτει καμία υψομετρική διαφορά με το κτίριο.
Το προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να είναι διαμορφωμένο ανάλογα ή να μπορεί να διαμορφωθεί με δαπάνες του ιδιοκτήτη στους απαραίτητους κύριους και βοηθητικούς χώρους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας που θα στεγαστεί (απαιτείται κλειστός χώρος γραφείου) καθώς και να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (επαρκούς φυσικού φωτισμού και αερισμού, μέσων σκιάσεως, ελαιοχρωματισμού) καθώς και θέρμανσης και κλιματισμού μόνο στο χώρο του γραφείου.
Επιπλέον το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει πυροπροστασία (πυροσβεστήρες κ.λπ.) αποδεικνυόμενη με το ανάλογο πιστοποιητικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις ανάγκες της Υπηρεσίας.     
Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθούν κατάλληλα από την αρμόδια Επιτροπή, θα κληθούν σε ορισμένη μέρα και ώρα για να παραστούν, μαζί με τον εγγυητή τους ενώπιον της Νομαρχιακής Επιτροπής, στη διεξαγωγή της δημοπρασίας, προσκομίζοντας τις οικονομικές τους προσφορές 
 
3. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και θα αρχίσει από την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής, το οποίο μετά την υπογραφή του θα προσαρτάται στο μισθωτήριο συμβόλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του. H Noμαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει το δικαίωμα να παρατείνει τη μίσθωση για άλλο τόσο χρόνο από τον αρχικά προβλεπόμενο, αφού ειδοποιήσει εγγράφως τον εκμισθωτή δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου (άρθρο 21 Π.Δ. 242/96).
 
4. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει δικαίωμα να λύνει μονομερώς τη σύμβαση χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ 242/96. Επίσης, δεν οφείλει αποζημίωση ή πρόσθετο μίσθωμα στην περίπτωση του άρθρου 20 του Π.Δ. 242/96. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται πλήρως στην οικεία διακήρυξη.
 
5. Ο τελευταίος μειοδότης που θα ανακηρυχθεί, υποχρεούται να υπογράψει, μαζί με τον εγγυητή του, τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενοι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου για την εκπλήρωση των όρων της διακήρυξης.
Επίσης ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός της οριζόμενης μετά τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν της κατακύρωσης των πρακτικών της δημοπρασίας προθεσμίας, να προσέλθει για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σε περίπτωση άρνησης της ως άνω υπογραφής, τόσο των πρακτικών της δημοπρασίας, όσο και του μισθωτηρίου συμβολαίου, η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του.
 
6. Η πληρωμή του μισθώματος αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του μισθίου.
 
7. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη υπέρ του οποίου θα εγκριθούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.
Περισσότερες πληροφορίες και πλήρες αντίτυπο της παρούσας διακήρυξης δίνονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Βασ. Όλγας 198, γραφείο 112, τηλέφωνο 2313 319713.
 
Θεσσαλονίκη 25/8/2010
 
Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ ΤΗΣ Ν.Ε
Ε. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ


Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x