Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αναπαραγωγή Χαρτών για την Τουριστική Προβολή της Θεσσαλονίκης» (21/9/2010)

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, η οποία θα προκύπτει από τον μεγαλύτερο αριθμό προσφερόμενων αντιτύπων στο προβλεπόμενο συνολικό ποσό, για την ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΩΝ «city map» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (CITY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), σύμφωνα με το δείγμα του προς αναπαραγωγή χάρτη που διαθέτει η Ν.Α.Θ. και το οποίο θα διατίθεται μαζί με το παρόν τεύχος προκήρυξης.

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  30.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, Β. Ηρακλείου 12, 8ος όροφος στις   01/10/2010   ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. 
 
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, έως και την προηγούμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι  έως 30-9-2010.                .
Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.
 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2.Συνεταιρισμοί
3.Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες.
Η διακήρυξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ν.Α.Θ.: www.nath.gr       
Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ν.Α.Θ. ειδικού φορέα 0844.α του οικονομικού έτους 2010 για την Τουριστική Προβολή του Νομού Θεσσαλονίκης.          
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών Β. Ηρακλείου 12, 7ος όροφος, τηλ. 2313 330063.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αναπαραγωγή Χαρτών για την Τουριστική Προβολή της Θεσσαλονίκης 296 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x