Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Προμήθεια μικροβιολογικών και χημικών αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του «εργαστηρίου ελέγχου και πιστοποίησης υγιεινής & ασφάλειας οστρακοειδών Θεσσαλονίκη» (5/11/2010)

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ».
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.120,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. με δικαίωμα προαίρεσης 4.920,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 
 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, Β.Ηρακλείου 12 , 8ος όροφος στις   17/11/2010 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  και ώρα 10:00 π.μ.


Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν προσφορά με οποιοδήποτε τρόπο, καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:30, μέχρι και την προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.


Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα προκήρυξη. Μετά τη λήξη και του χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α/10.07.2007).


Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται.


Οι υποψήφιοι απαιτείται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο Εγγύησης συμμετοχής στο διαγωνισμό (5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του υπό προμήθεια είδους για το οποίο θα καταθέσουν προσφορά ,συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος ένα (1) μήνα επιπλέον από τη λήξη ισχύος των προσφορών , ήτοι 150 ημέρες. 


Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια και ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού και αποσφράγισης προσφορών.


Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο με την παρούσα διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Προκήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία.


Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές οι προσφορές που είναι σύμφωνες με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της Προκήρυξης, ενώ είναι δυνατό, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, να θεωρηθούν αποδεκτές και προσφορές που παρουσιάζουν ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμούς. Ως ασήμαντες αποκλίσεις ή περιορισμοί, νοούνται οι αποκλίσεις και οι περιορισμοί που δεν επηρεάζουν την έκταση του Έργου ή την ποιότητα εκτέλεσής του, δεν περιορίζουν, σε κανένα σημείο, τα δικαιώματα της Αναθέτουσας Αρχής, ή τις υποχρεώσεις του Προσφέροντος και δεν θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης των Προσφερόντων.
Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Προκήρυξη ή /και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως μη αποδεκτές και απορρίπτονται.


Τα έγγραφα της προσφοράς και της Σύμβασης καθώς και όλη η σχετική αλληλογραφία που είναι δυνατό να απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :
1.Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2.Συνεταιρισμοί
3.Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Η γραμματειακή υποστήριξη, στο πλαίσιο της διενέργειας του διαγωνισμού, θα γίνει από την υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών, Μαρία Μιχαηλίδου.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών, Β. Ηρακλείου 12, 7ος όροφος, τηλ. 2313 330088 και τη Δ/νση Αλιείας, τηλ. 2310 478357 .
 

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Προμήθεια μικροβιολογικών και χημικών αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του «εργαστηρίου ελέγχου και πιστοποίησης υγιεινής & ασφάλειας οστρακοειδών Θεσσαλονίκη» 1570 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x