Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου έργου «Ενέργειες ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης εθελοντισμού του έργου Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Θεσσαλονίκης» (5/11/2010)

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, (από τεχνική και οικονομική άποψη), για την ανάδειξη αναδόχου έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ –ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ»
Απόφαση έγκρισης της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: CCI:2005 GR 16 C PE 006/19-12-2005
Tο παρόν αποτελεί 8ο υποέργο – παρέμβαση 6η του Έργου «Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Νομού Θεσσαλονίκης» είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. μέσω Ταμείου Συνοχής κατά 75% και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους ΣΑΕ 0753.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 400.000,00€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Προμηθειών Β. Ηρακλείου 12, 8ος όροφος στις 15/12/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Τμήμα Προμηθειών, Β. Ηρακλείου 12, 7ος όροφος , καθημερινά από τις 8.30 π.μ έως και τις 14.30 μ.μ., και έως την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την 14/12/2010, από τις 8.30 έως και τις 14.30 μ.μ.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.      Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2.      Συνεταιρισμοί
3.      Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής διακόσιες δέκα (210) ημερολογιακές ημέρες.

Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη .
 
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της ΝΑΘ, Βασ. Ηρακλείου 12, 7ος όροφος τηλ. 2313330062 καθώς και από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της ΝΑΘ τηλ. 2313 319705.
 
Τα έξοδα δημοσίευσης του σχετικού διαγωνισμού στον ημερήσιο τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Νομού Θεσσαλονίκης 1670 KB 
Σχέδιο Σύμβασης για την Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας Νομού Θεσσαλονίκης 114 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x