Αρχική  Επικοινωνία   Χρήσιμα Τηλέφωνα Χρήσιμες Συνδέσεις
   Πλοήγηση Αναζήτηση:  Αναζήτηση


Ο δικτυακός τόπος na-thessalonikis.pkm.gov.gr παραμείνει διαθέσιμος για λόγους αρχείου και οι πληροφορίες που θα βρείτε, ίσχυαν έως και 31/12/2010.

Για επικαιροποιημένες πληροφορίες,
ανατρέξτε στον δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της ΜΕ ΘεσσαλονίκηςΠροκηρύξεις

Επαναπροκήρυξη ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάθεση του υπόλοιπου έργου μεταφοράς μαθητών 2010-2011 (20/10/2010)

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε
Ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ, για την ανάθεση του υπολοίπου έργου για τη μεταφορά μαθητών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Θεσσαλονίκης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία φοίτησης και αντίστροφα, σχολικού έτους 2010-2011, όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο παράρτημα και όπως ενδεχομένως αυτό αναπροσαρμοστεί μέχρι την διεξαγωγή του διαγωνισμού του σχολικού έτους με αυξομειώσεις δρομολογίων και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.500.000,00€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων του Τμήματος Προμηθειών, Β.Ηρακλείου 12 , 8ος όροφος στις 29/11/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.
Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:00, μέχρι και την ημέρα του διαγωνισμού ήτοι στις 29/11/2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών.
Η Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής του Διαγωνισμού θα γίνει από την υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών Φιλίππου Αναστασία.

Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
1.όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
2.Συνεταιρισμοί
3.Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, της δε εγγυητικής συμμετοχής ένα (1) μήνα από τη λήξη ισχύος των προσφορών.
Προσφορά ή εγγύηση που ορίζει χρόνο μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης του διαγωνισμού, ελλείψει υποψηφίων ή ελλείψει κατάλληλων προσφορών η ΝΑΘ θα προσφύγει στη διαδικασία ανάθεσης του έργου με διαπραγμάτευση, την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι στις 30-11-2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ στον ίδιο χώρο ( Βασιλέως Ηρακλείου 12, 8ος όροφος), με συμμετέχοντες όλους όσους προσήλθαν στο διαγωνισμό και κατέθεσαν παραδεκτές προσφορές, αλλά και με οποιονδήποτε προσέλθει και πληροί τις προϋποθέσεις των όρων της διακήρυξης κατά την ημέρα της διαπραγμάτευσης.

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Ν.Α.Θ. Β. Ηρακλείου 12, 7ος όροφος, τηλ. 2313330063,62.

Πλήρες Τεύχος της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΝΑΘ, στην Διεύθυνση www.nath.gr


Σχετικά Αρχεία
Αρχείο Τύπος Μέγεθος
Προκήρυξη για μεταφορά μαθητών 420 KB 
ΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_2010 89 KB 
ΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ_2010 91 KB 
ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 2010-11_Μισθωμένα_Αλλαγές_ΕΑΕΠ 93 KB 
ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ_2010 100 KB 

Επιστροφή

Κέντρο Πνεύμα - Πολιτιστικός - Τουριστικός Οδηγός Θεσσαλονίκης

Κέντρο Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΟδηγός Διαχείρισης και Παρακολούθησης Παρόχθιων Οικότοπων και Ορνιθοπανίδας

diavgeia.gov.gr

banner
© 2010 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΘεσσαλονίκηςΒασ. Όλγας 198, Τ.Κ. 54110 , Θεσσαλονίκη    
powered by  altaB2x